Õppekorralduse alused

  1. Üldsätted

1.1.  Kuldnõel OÜ ( reg kood 11902450 ) (edaspidi koolituskeskus) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

1.3. Õppetöö toimub Kuldnõel OÜ koolituse  ruumides  Purje 8/3, Tallinn.

1.4. Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5. Koolitused toimuvad  nii grupikoolitustena kui ka individuaalõppena.

1.6. Õppetöö toimub eesti keeles.

1.7. Asjaajamiskeel on eesti keel.

1.8. Õpingute alusdokument on õppekava, milles sätestatakse  vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) sihtrühm;
3) õppeesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekeel;
6) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
7) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
8) õppe sisu;
9) õppekeskkonna kirjeldus;
10) õppemeetod;
11) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
12) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.


Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

 

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. Kogume õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

 

3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1. Koolitusele registreerumine

3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab e-posti teel info@kuldnoel.ee.

3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot kursuste kohta  e-posti teel  info@kuldnoel.ee

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine

3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.

3.2.3. Koolitusgrupi mittetäitumisel on õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.
3.2.4. Koolitused on tasulised, koolituse maksumus on toodud kodulehele vastava koolituse juures. Koolitustasu maksmine toimub koolituskeskuse poolt esitatud arve alusel.
3.2.6. Koolituskeskusel on õigus küsida registreerimistasu, mis on toodud kodulehele vastava koolituse juures.

 

4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on õppegruppi arvatud ning kes on tasunud  registreerimistasu, õppemaksu või saatnud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.

 

5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1. Õppija võetakse kursusele isikliku  sooviavalduse alusel.

5.2. Õppija arvatakse koolituselt välja sooviavalduse põhjal või  talle esitatud arve maksmata jätmisel. Igat juhtumist vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.

5.3. Õppija on lõpetanud  kursuse, kui on osalenud 100% ulatuses.

 

6. Õppija õigused ja kohustused

6.1. Õppijal on õigus:

6.1.1. saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal.

6.1.2. saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;

6.1.3. nõuda õppemaksu tagastamist koolituskeskuse süül ära jäänud kursuste eest;

6.1.4. saada kursuse lõpus tunnistus.

 

6.2. Õppija on kohustatud:

6.2.1. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;

6.2.2. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;

6.2.3. tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale;

 

7. Koolitajate kvalifikatsiooninõuded

7.1. Koolitajad peavad omama  õmblusalast eriharidust ja töökogemust.

7.2. Koolitajate nimed koos kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldusega

7.2.1. Margit Saarnak, lõpetanud Tallinna Kergetööstustehnikumi rõivaste õmblemise tehnoloogia eriala, ärijuhtimise eriala (bakalaureus) Tartu Ülikoolis, tarneahela juhtimise eriala  (magister) Tallinna Tehnikaülikoolis, andragoogika  eriala Tallinna Ülikooli Avatud ülikoolis.
Töökogemus: ÕTK“Lembitu“ naiste kergerõivaste rätsep 2 aastat, naiste ülerõivaste rätsep 5 aastat, rõivaste tehnoloog 3 aastat; Tallinna 3. KK Õmblustehnoloogia õppejõud 1 aasta.8. Kvaliteedi tagamine

8.1.Kõik kursused/koolitused on üleval koolituskeskuse kodulehel www.kuldnoel.ee.  Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud kursuse juures või e-posti teel.
8.2. Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust koolituse korraldaja poolt.

8.3. Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta.

8.4. Koolituste eesmärgiks on tagada koolitusel osalejate  individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

8.5. Koolitust viivad läbi vastava erialase hariduse ja erialase töökogemusega koolitajad.

8.6. Koolitusruum on hästi valgustatud ja ventileeritud, varustatud tänapäevase õmblustehnikaga, asub hästi ligipääsetavas kohas.

8.7. Koolituse käigus kogutakse koolitusel õppijatelt suulist tagasisidet, mille alusel viiakse vajadusel ellu muudatused koolituse korralduses, et tagada igale õppegrupile koolituse kvaliteet.

8.8. Koolituse lõppedes kogutakse koolitusel osalejatelt tagasisidet, mis täidetakse paberkandjal või elektrooniliselt. Koolituste tagasiside on analüüsi aluseks, mille alusel on võimalik teha parendusi, selgitada koolituse kvaliteeti ja arendada õppekavasid.